Salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud og aftale

Tilbud er bindende for FL Tryk i 14 dage fra ordreafgivelse. Aftalen er indgået, når tryk-fil er modtaget af FL Tryk fra kunden. Variationer i størrelse kan forekomme med op til 2% afvigelse. Der kan på tryksagen forekomme farveafvigelse på +/- 5 %.

2. Pris

Alle priser er ekskl. moms. Har kunden anmodet FL Tryk om at udarbejde skitser, layout, fritlægninger eller lignende er FL Tryk berettiget til at få dette arbejde betalt. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af ordre gældende niveau for lønninger, materialepriser, offentlige afgifter og øvrige omkostninger.

3. Levering

Levering kan enten foregå med pakkepost eller ved afhentning på FL Tryks adresse. Al forsendelse sker for kundens regning og risiko. FL Tryk er forpligtet til på kundens anmodning og dennes regning at tegne transportforsikring. Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i punkt 8 nævnte omstændigheder eller kundens handling eller udeladelse, har FL Tryk ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af FL Tryks leveringsforpligtelser fordyres for FL Tryk er FL Tryk forpligtet til at gennemføre disse såfremt kunden erklærer at holde FL Tryk skadesløs ved betaling af den af FL Tryk beregnede merpris.

4. Betaling

Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske 8 dage efter fakturadato. Der påløber rente fra forfaldsdagen med FL Tryks til enhver tid gældende rente.

5. Ejendomsret, ophavsret m.v.

Samtlige varer fra FL Tryk forbliver, til endelig betaling af samtlige fordringer er sket, FL Tryks ejendom. Layout, rentegning, skabeloner o.l. uanset med hvilken teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører FL Tryk og må ikke uden FL Tryks godkendelse overlades til tredjemand.

6. Forsinkelse

Indtræder forsinkelse, er kunden med et af punkt 3 følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med afgivelse af ordre har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

7. Mangler

FL Tryk har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i den digitale korrektur. Mindre afvigelser fra godkendt digital korrektur berettiger ikke kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte. FL Tryk forbeholder sig ret til en mer- eller mindre levering på indtil 5 % af aftalt oplag. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er kunden forpligtet til straks efter modtagelsen at reklamere herover. Undlader kunden at reklamere inden 4 dage fra levering har fundet sted, mister kunden adgangen til at gøre manglen gældende. FL Tryk er berettiget at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid. Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter FL Tryk ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

8. Ansvar

I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har FL Tryk intet ansvar, hvis forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr der beviseligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen. Det kan være i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som FL Tryk ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i punkt 8 omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til en benyttet underleverandørs forsinkelse eller manglende udførelse af en af de i punkt 8 nævnte omstændigheder eller ophør af underleverandørens virksomhed. I tilfælde af forsinkelser af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter FL Tryk ikke for kundens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold overfor tredjemand. FL Tryk har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager FL Tryk sig ansvar overfor tredjemand i anledning af kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder kunden FL Tryk skadesløs for et sådant ansvar. Såfremt kunden selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter FL Tryk ikke for fejl eller mangler, der kan henføres hertil. FL Tryk har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l. som ikke er FL Tryks, men som er overladt til FL Tryk af kunden med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, FL Tryk har udført. FL Tryk er dog ansvarlig såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af FL-tryk. Kunden må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Hvis materiale ønskes retur skal der gøres klart opmærksom på dette ved levering af materialet – hertil skal det leveres med frankeret retur emballage.

9. Underleverandører

FL Tryk er berettiget til helt eller delvis at lade arbejdet udføre hos underleverandører.

10. Lovgivning

Dansk Lovgivning herunder købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler. Enhver tvist bedømmes og afgøres efter dansk ret.

11. Markedsføring

FL Tryk kunders e-mail-adresser kan blive brugt i markedsføringsøjemed, men FL Tryk videregiver eller sælger aldrig en kundes e-mail-adresse til tredjemand. Kunder modtager kun information fra FL Tryk, og det sker aldrig oftere end 1 – 2 gange pr. måned.